с. Войводиново, ПК4135, ул. Оборище № 18-20

Официални правила на Синя седмица в Лексон

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНИ ПРОМОЦИЯ СИНЯ СЕДМИЦА В ЛЕКСОН С НАГРАДА ВАУЧЕР ЗА 10% ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ПЪРВА ПОРЪЧКА ЗА 2024 ГОДИНА В ПЕРИОДА от 15.01.24 до 31.03.2024 ГОДИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ ОТ ЛЕКСОН БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Публикувано на: 01.12.2023
Обновено на: 1.12.2023

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на Промоцията: Лексон България ЕООД , дружество с адрес на управление България ,област Пловдив , Община Марица , село Войводиново, ул. Оборище №18-20.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и срока на Промоцията.
2.2. Официалните правила се публикуват на www.lexon.bg
Повече информация може да бъде получена на телефон 0888068099 , всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.
2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.lexon.bg
2.4. С участието си в Промоции провеждани от Лексон България ЕООД, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на обявените Промоции .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Всички промоции, провеждащи се от Лексон България ЕООД с физическа или нефизическа награда са на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички партньори на Лексон България ЕООД , които са получили анонс за промоцията и официални правила за участие в нея. Партньорите се селектират на база типа, механизма и продуктите участващи в съответната промоция.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията с ваучер за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година , провеждаща се от Лексон България ЕООД е с обозначен промо-период от 04.12.23 до 08.12.2023 година.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
В Промоцията с награда Ваучер за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година участват всички продукти от портфолиото на Лексон България ЕООД актуално към момента.
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
7.1. НАГРАДАТА - Ваучер за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година се предоставя на всеки участващ партньор направил и заплатил поръчка за продукти на Лексон България ЕООД на стойност 2500 лева с ДДС за периода от 04.12.23 до 08.12.2023 година.
7.2. Не се допуска замяна на спечеленият ваучер с паричната му равностойност или с друга награда.
7.3. Ваучерът е персонален за партньора направил и заплатил поръчка за продукти на Лексон България ЕООД на стойност 2500 лева с ДДС за периода от 04.12.23 до 08.12.2023 година и не
могат да бъдат преотстъпван или заменян.
7.4 Изображение на ваучера за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година.


ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. Всеки партньор ,получил по имейл, телефон или по вайбър комуникацията за Промоцията с награда Ваучер за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година , може да вземе участие в промоцията , като изпълни условието да направи и заплати поръчка за продукти на Лексон България ЕООД на стойност 2500 лева с ДДС за периода от 04.12.23 до 08.12.2023 година.

8.7. В Промоцията има ограничение на получаване на един брой ваучери за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01- 31.03.2024 година на партньор , като изключение правят партньори с повече от един обекти на територията на страната ,които генерират индивидуални поръчки за обектите си.
ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ
19.1. Ваучерът за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година ще бъде изпратен по имейл до 12.12.2023 година.
В случай че партньорът не използва имейл за поръчки към Лексон България ЕООД ,ваучерът ще бъде предоставен по телефон или вайбър в съответният срок.
ЧАСТ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. Организаторът не носи отговорност при неизползване на ваучера за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода от 15.01-31.03.2024 година от страна на партньора.
ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, на възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.
11.2. При приключване на промоционалния период спрямо точка 5.1.
ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
12.1 Тези Официални правила се ръководят и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с
промоцията, ще се решават по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, споровете ще се решават в компетентните български съдилища.
ЧАСТ 13. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. С участието в Промоцията организирана от Лексон България ЕООД , участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за предоставяне на ваучер за 10% допълнителна отстъпка при първа поръчка за 2024 година важаща за периода
от 15.01-31.03.2024 година.